Afër
...

Udhëzime për përdorim

Kodi i modelit ose kodi i produktit
psh: WA65025 ose 154235
Kodi i pajisjes është numër 6 shifror, i cili mund të gjendet i ngjitur në pajisje ose në dokumentet e garancisë.