Afër
...

Kushtet e Përgjithshme te dyqanit në internet Gorenje

Kontaktet e dyqanit të internetit Gorenje:

E-mail: aldo.goga@gorenje.com
Numri i telefonit: 068 90 23 995

Orari i punës:

Ditët e javë Orari i punës
E HËNË – E PREMTE nga ora 08:00 deri në orën 16:00
- Ditët e festave zyrtare janë pushim

Qëllimi i shitësit:

Qëllimi i Shitësit është t’i ofrojë të gjithë përdoruesve të faqes së internetit në kushte të barabarta, pa diskriminim dhe në baze të këtyre Kushteve dhe Rregullave të Përgjithshme të shitjes:

- blerjen e produkteve të duhura dhe të sigurta në paketimin origjinal nëpërmjet internetit, me udhëzime dhe shpjegime të detajuara;
- Dërgesën pa pagesë në territorin e Shqipërisë për vlera të blerjes më të mëdha se 6,000 Lekë, në paketimin origjinal, në hyrje të objektit rezidencial ose biznesit në adresën e kontraktuar, në hyrje të objektit rezidencial ose të biznesit ose në një adresë tjetër të kontraktuar, brenda kohës së caktuar, cilësisë së kontraktuar, sasisë së kontraktuar së bashku me të gjithë dokumentacionin përkatës: (deklarata, manuali i përdorimit dhe trajtimit të produktit, fletën e garancisë dhe deklaratën e garancisë).
- Servisimi i produkteve të blera në periudhën e garancisë dhe jashtë garancisë.

Blerësi

Blerësi i produktit është çdo person i rritur dhe fizikisht i aftë për biznes, i cili blen produktet e ofruara për nevojat e tyre personale dhe për nevojat e familjes ose personit juridik që blen produkte ekskluzivisht për nevojat e tyre (pajisje shtëpiake).

Kontrata në emër dhe për llogari të të miturit dhe personit të paaftë për të vepruar mund të lidhet nga përfaqësuesit e tyre ligjorë ose kujdestarët. Personat pjesërisht të aftë mund të lidhin kontratë vetëm me pëlqimin e përfaqësuesit të tyre ligjor ose kujdestarit. Për çdo veprim në kundërshtim me këtë dispozitë, shitësi nuk do të mbajë përgjegjësi.

Barazia gjinore

Termat e përdorura në Kushtet e Përgjithshme për caktimin e gjinisë mashkullore apo femërore nënkuptojnë të dyja gjinitë në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim.

Subjekti, përmbajtja dhe modifikimi i kushteve të përgjithshme të biznesit:

Këto Kushte te Përgjithshme të biznesit janë në dispozicion të Konsumatorëve në çdo kohë dhe mund të ruhen, ripërdoren dhe riprodhohen.

Me kushtet e përgjithshme rregullohen marrëdhëniet ndërmjet blerësit dhe shitësit në lidhje me kushtet dhe mënyren e porositjes së produktit, çmimin e produktit, kushtet, afatet dhe mënyrat e pagesës, kushtet për garantimin e saktësisë së produktit të shitur (të ashtuquajturat garanci), mbrojtjen e të dhënave personale dhe të tjera dhe çështje të tjera të rëndësishme për lidhjen e kontratës së blerjes nëpërmjet dyqanit në internet.

Kushtet dhe Kushtet e Përgjithshme të Dyqanit të Internetit janë pjesë përbërëse e çdo marrëveshjeje shitblerjeje të lidhur ndërmjet Shitësit dhe Blerësit në këtë mënyrë.

Shitësi është i autorizuar në përputhje me politikën e tij të biznesit dhe pa njoftim paraprak të ndryshojë përmbajtjen e Kushteve të Përgjithshme, gamën e produkteve, çmimet e shitjes me pakicë dhe të dhëna të tjera që lidhen me Dyqanin e Internetit. 

Për shkak të natyrës së qasjes në faqen e internetit, shitësi nuk është përgjegjës në rast se Blerësi nuk është në gjendje të përdorë dyqanin e Internetit për shkaqe te cilat Shitësi nuk mund të ndikojë.

Çlirimi i shitësit nga përgjegjësia në rast të ndryshimit të të dhënave:

Shitësi me përpjekjet e tij më të mira përpiqet të sigurojë saktësinë dhe afatet kohore të të dhënave të publikuara në faqen e internetit. Megjithatë, karakteristikat e produktit, gjendja e tyre në magazinë dhe gjendja e çmimeve mund të ndryshojnë aq shpejt sa që Shitësi nuk arrin të azhornojë të dhënat në faqet e internetit në kohën e duhur.

Në këtë rast, Shitësi do të njoftojë blerësin sa më shpejt të jetë e mundur për ndryshimet dhe do të mundësojë anullimin e porosisë ose zëvendësimin e produktit të porositur.

Të gjitha fotot e produkteve në faqen e internetit të Gorenje janë simbolike. 

Të drejtat e autorit, të drejtat e pronësisë dhe të ngjashme, të drejtën për të vulosur:

Gorenje Albania Sh.p.k. autorizohet të përdorë vulën gorenje të përmbajtjeve të botuara në uebfaqen e internetit www.al.gorenje.com të cilat i përkasin autorit dhe eventualisht të drejtave të tjera të lidhura me të gjitha përmbajtjet (tekste, fotografi, skica, vizatime, audio-video etj.) të publikuara në faqen e internetit www.al.gorenje.com dhe derivatet / nën-faqet e saj. Ndalohet riprodhimi, shpërndarja, ri-publikimi, përpunimi ose shpërndarja e përmbajtjeve të tilla për qëllime komerciale. Përmbajtja e postuar në këto faqe mund të riprodhohet vetëm për qëllime jo komerciale, ku duhet të ruhen paralajmërimet për autorizimet, të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura.

Përdorimi i cookies në faqet e internetit Gorenje

Gorenje Albania Sh.p.k. mund të përdorin cookies për të mbledhur dhe përpunuar informacion mbi vizitën e përdoruesit në faqen e internetit. Këto të dhëna përdoren për mbledhjen e statistikave të përbashkëta për përdoruesit, si dhe për datën dhe kohën e qasjes së tyre në Internet dhe faqet sociale. Ato lehtësojnë ndërveprimin ndërmjet përdoruesit dhe faqes së internetit duke regjistruar preferencat dhe aktivitetet e vizitorit, në mënyrë që të kursehet kohë. Asnjë nga cookies nuk do të mbledhë informacionin që do të zbulojë identitetin tuaj. Për më shumë detaje lexoni këtu.

Lidhje me faqet e internetit të palëve të treta ose rrjeteve sociale:

Faqet e internetit dhe rrjetet sociale Gorenje Albania Sh.p.k. mund të përfshijnë lidhje (të ashtuquajtura link) me faqet e internetit ose me rrjetet sociale të palëve të treta. Për shkak të natyrës së rrjetit global Gorenje garanton mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me rregullat e mësipërme ekskluzivisht për stacionet e internetit dhe rrjetet sociale që menaxhon, por jo për palët e treta.

Komunikimi:

Të gjitha komunikimet lidhur me proçesin e porositjes dhe lidhjen e marrëveshjes së blerjes ndërmjet Shitësit dhe Blerësit duhet të bëhen me e-mail dhe / ose me numrin e telefonit të cilin blerësi perdor / regjistron gjatë proçesit të regjistrimit.

Njoftimet për veprimet mujore dhe mesazhet elektronike reklamuese të dërguara nga Shitësi tek Blerësi duhet të shënohen në mënyrë të qartë dhe pa mëdyshje si mesazhe reklamuese. Shitësi duhet të jetë qartësisht i dukshëm. Shitësi do të respektojë pa kushte dëshirën e blerësit ose përdoruesit për të mos marrë mesazhe promocionale dhe njoftime për veprimet mujore.

Pas regjistrimit, çdo blerës ose përdorues automatikisht hyn në newsletter. Është e mundur që të anulohet marrja e newsletter në këtë mënyrë: kur merrni newsletter-in e parë klikoni në linkun – dalja nga newsletter. Nëse ka ndonjë problem me daljen, kontaktoni Gorenje Albania Sh.p.k. në email-in e treguar në të dhënat e Shitësit.

Shenjat e dispozicionit / gjendjes së produktit:

"Në dispozicion online" do të thotë se produkti mund të porositet nëpërmjet dyqanit të internetit në bazë të Kushteve të Përgjithshme të Shitjes.

Proëesi i blerjes fillon me një regjistrim të rregullt të blerësit, një deklaratë nga klienti që ka lexuar, kuptuar dhe pranuar Kushtet e Përgjithshme.

Regjistrimi i blerësit:

Regjistrimi i Blerësit nënkupton regjistrimin e adresës elektronike dhe të dhënave personale: emrin dhe mbiemrin, adresën, kodin postar dhe qytetin, numrin e telefonit dhe (ose) telefonin celular dhe faksin, si dhe për subjektet juridike emrin dhe adresën, kodin postar dhe qytetin, numrin e telefonit dhe (ose) telefonin celular dhe faksin, numrin e ID, numrin e TVSH-së, llogarinë e transaksioneve në bankë në rast se pagesa do të bëhet në bankë.

Të gjitha komunikimet e mëtejshme lidhur me proçesin e porositjes dhe lidhjen e marrëveshjes së blerjes ndërmjet Shitësit dhe Blerësit bëhen me e-mail dhe / ose me telefon.

Blerësit janë të detyruar të japin të dhëna të sakta, të vlefshme dhe të plota personale kur plotësojnë formularin e regjistrimit. Në të kundërt veprimet e Blerësit, autorizojnë Shitësin të mohojë shitjen e produktit ose ofrimin e shërbimeve të tij.

Mbrojtja e të dhënave personale të konsumatorëve dhe përdoruesve të faqeve të internetit Gorenje

Të dhënat personale të Bleresve të produkteve dhe shërbimeve dhe përdoruesve të faqeve të internetit al.gorenje.com, si dhe përdoruesit te rrjeteve sociale Gorenje etj., të menaxhuara nga Gorenje Albania Sh.p.k. janë të mbrojtura dhe të ruajtura në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe të tjerët dhe nuk mund t'u komunikohen palëve të treta ose personave brenda grupit "Gorenje".

Të dhënat personale të grumbulluara në këtë mënyrë do të përdoren vetëm për qëllimin e lidhjes dhe përmbushjes së kontratave dhe shërbimeve të ofruara. Të dhënat personale mund të përdoren gjithashtu për të informuar përdoruesit për ofertat e produktit dhe të tjera të ngjashme të marketingut ose komunikimit promovues.

Të gjitha të dhënat e përdoruesit ruhen në mënyrë strikte dhe janë në dispozicion vetëm për punonjësit e autorizuar që kanë nevojë për këtë informacion për të kryer punën.

Përdoruesi garanton që të dhënat janë korrekte, të plota, të përditësuara dhe të vërteta dhe duke përdorur faqet e internetit dhe rrjetet sociale të Gorenje Albania Sh.p.k. konfirmon se ai pajtohet me përdorimin e të dhënave të tij personale në mënyrën dhe qëllimin e mësipërm.

Porosia

Blerësi zgjedh të paktën një produkt, e vendos atë në karrocë dhe dërgon porosinë. Vlera e porosisë duhet të jetë më e madhe se 6,000 Lekë. Produkti është porositur dhe shitur nën emrin e tij, me karakteristikat dhe vlerat e përdorshme, me udhëzime të qarta dhe të detajuara për përdorim, me çmime dhe shpenzime të rëndësishme përfshirë taksat dhe sipas Kushteve të Përgjithshme të Biznesit.

Konfirmimi i porosisë nga ana e shitësit:

Shitësi do t’i konfirmojë porosinë Blerësit nëse produkti është në magazinë në harkun kohor të një dite pune nëse nuk është rënë dakord ndryshe me blerësin. Nëse produkti nuk është në magazinë, Shitësi do të refuzojë porosinë brenda të njëjtës periudhë një ditore, nëse nuk është rënë dakord ndryshe me blerësin.

Çmimet

Të gjitha çmimet janë çmimet e shitjes me pakicë dhe përfshijnë TVSH. Gorenje Albania Sh.p.k. mban të drejtën të ndryshojë çmimet e shitjes me pakicë. Çmimet e shitjes me pakicë aplikohen në kohën e marrjes së porosisë. Produktet në zbritje shënohen dukshëm me çmimin para dhe pas zbritjes.

Zbritjet, kushtet dhe kohëzgjatja

Periudhat dhe kushtet e zbritjeve dhe format e tjera të veçanta të shitjes (zbritjet, zbritjet sezonale etj.) janë të listuara se bashku me ofertat e tilla.

Afati i pagesës:

Afati për pagesën e çmimit të blerjes së produktit (shuma e deklaruar me porosinë e konfirmuar) është 1 (një) ditë nga data kur blerësi merr njoftimin e shitësit për porosinë e konfirmuar kur pagesa bëhet me bankë, ose në momentin e marrjes me para në dorë.

Në rast se Blerësi nuk bën pagesën e çmimit të blerjes brenda kësaj periudhe, dhe Shitësi dhe Blerësi nuk kanë rënë dakord ndryshe, konfirmimi i porosisë nuk bëhet i detyrueshëm për Shitësin dhe fshihet nga sistemi.

Mënyra e pagesës

 1. Metoda e pagesës me bankë: Ky opsion ju lejon të bëni pagesën në bankë përpara marrjes së produktit në llogaritë e mëposhtme Raiffeisen Bank Sh.a.:
  LEK: AL46202112260000000000382439
  EUR: AL93202112260000000001382439
 2. Pagesa në dorë në momentin e marrjes së produktit në dorëzim.

Pagesa nga një person i cili nuk është blerës i mallrave:

Pagesa në mënyrën e përshkruar për llogarinë dhe me pëlqimin e Blerësit gjithashtu mund të bëhet nga palët e treta vetëm si pagues i produktit dhe pa ndonjë ndikim në përmbajtjen e kontratës së blerjes dhe shitjes dhe dorëzimin e kontratës së produktit te Blerësi.

Koha e dorëzimit:

Koha e dorëzimit është maksimumi (3) tre ditë pune nga data e konfirmimit të porosisë.

Përjashtimisht, afati mund të zgjatet në rast se nuk ka produkte në stok.
 
Në rast se Shitësi nuk është në gjendje të dorëzojë produktin për çfarëdo arsye, ai / ajo do të informojë menjëherë blerësin dhe do t'i kthejë paratë brenda 5 (pesë) ditëve nga data e dorëzimit të njoftimit për pamundësinë e dorëzimit.

Dorëzimi:

 1. Dorëzimi bëhet ekskluzivisht brenda territorit të Shqipërisë;
 2. Dorëzimi i produktit është falas për blerje më të mëdha se 6,000 Lekë;
 3. Dorëzimi bëhet ekskluzivisht në ditët e punës përmes Shërbimit të Dorëzimit "Albanian Courier", i cili është partneri kontraktues i Shitësit.
 4. Dorëzimi bëhet në hyrje të ndërteses, shtëpisë apo pallatit, ose të një objekti biznesi në adresën e kontraktuar, të cilën blerësi e deklaron në mënyrë që mund të arrihet nga transportit publik me anë të mjeteve te transportit (kamion, kamion). Nëse nuk është e mundur të hyni në adresën e treguar, dorëzimi do të bëhet në vendin më të afërt të shkarkimit të rënë dakord paraprakisht me blerësin.
 5. Dorëzimi nuk përfshin hyrjen e produkteve në ambiente banimi dhe biznesi;
 6. Dorëzimi nuk përfshin shërbimin e montimit, instalimin dhe vënien në përdorim të produktit.
 7. Konsumatori informohet për datën e saktë të dorëzimit.
 8. Në ditën e dorëzimit të rënë dakord, Blerësin do ta kontaktojë punonjësi i dorëzimit për të njoftuar mbërritjen.

Dorëzim i dështuar / Dorëzimi:

Në rast se nuk është i pranishëm në momentin e dorëzimit, Blerësi personalisht ose personi tjetër i rritur, të cilin Blerësi e autorizon të marrë, ose nëse refuzojnë të pranojnë produktin, Dorezuesi ia kthen produktin Shitësit në adresën e tij dhe i paraqet llogarinë. 

Por produkti nuk duhet të jetë i hapur dhe të ketë shenja dëmtimi.

Dorëzimi i produktit dhe Fatura Tatimore Origjinale:

Dorëzimi i produktit bëhet në kohën e kontraktuar, në adresën e kontraktuar, duke nënshkruar fletën e dorëzimit, dhe me këtë rast Blerësi merr në dorëzim produktin me të gjithë dokumentacionin shoqërues (deklarata, fleta e garancisë me listën e shërbimeve të autorizuara, udhëzimet për përdorim).

Me këtë rast, Blerësi merr përsipër edhe faturën tatimore, e cila i kthehet Shitësit në një kopje.

Blerësi është i detyruar të shohë produktin dhe të mos e marrë atë në rast të dëmtimit të paketimit, përndryshe produkti konsiderohet i padëmtuar me paketim të padëmtuar.

Kontrata, vendi dhe data e lidhjes së kontratës:

Kontrata është lidhur në Shqipëri, ditën kur Blerësi merr konfirmimin e porosisë në përputhje me Kushtet e Përgjithshme të Biznesit.

Kohëzgjatja e kontratës:

Kontrata e lidhur ndërmjet Shitësit dhe Blerësit përfundon me përmbushjen e kontratës, ose ndërprerjen e kontratës në tërësi ose pjesërisht.

Përmbushja e kontratës:

Kontrata do të konsiderohet e përmbushur me dorëzimin e produktit dhe pagesën e çmimit për produktin e dorëzuar sipas kushteve kontraktuale.

Ndërprerja e kontratës për shkak të mospërmbushjes:

Blerësi ka të drejtë të ndërpresë kontratën në rast të dështimit të përmbushjes të kontratës nga shitësi:

- Produkti nuk është dorëzuar brenda kohës së caktuar;
- Produkti nuk ka karakteristikat e kontraktuara, nuk korrespondon me modelin ose specifikimin sipas kushteve

Ndërprerja e kontratës për shkak të mungesave të pjesshme:

Blerësi nuk mund ta ndërpresë kontratën dhe as pasojat e ndërprerjes së kontratës (kthimi i produktit dhe kthimi i çmimit) nëse mungesa është e parëndësishme.

Garancia për funksionimin e duhur të produktit

Të gjitha produktet e shitura në dyqanin në internet kanë një garanci nga prodhuesi dhe një shërbim që ofrohet brenda periudhës së garancisë dhe përtej periudhës së garancisë, si dhe pjesëve përkatëse rezervë.

Për ushtrimin e të drejtave nga Deklarata e Garancisë, Blerësit mund të kontaktojnë shitësin në një numër telefoni unik për të gjithë Shqipërinë, +355 68 205 5864.

Garancia / kushtet e garancisë janë të shënuara në fletën e Garancisë, e cila është e bashkëlidhur me secilin produkt.

Nëse produkti ka paketimin e dëmtuar

Blerësi nuk duhet ta marrë atë nga Dorëzuesi sepse ankesat e mëvonshme nuk vlejnë