Afër
...

Garanci Pan-Evropiane e kufizuar për Hisense Europe

I nderuar klient,

Ju falënderojmë që keni blerë pajisjen tonë. Kur blini pajisjen tonë, mund të jeni të sigurt se keni blerë një produkt me cilësi të lartë, të besueshëm, miqësor ndaj mjedisit, inovator dhe elegant nga një prej prodhuesve kryesorë të pajisjeve shtëpiake. Shpresojmë që pajisja juaj e re t'ju ofrojë shërbim të shkëlqyer për shumë vite.

Ne deklarojmë:

 • se gjatë gjithë periudhës së garancisë pajisja do të funksionojë pa defekte nëse përdoret në përputhje me qëllimin e saj të synuar dhe në përputhje me udhëzimet e përdorimit;
 • se me kërkesën tuaj, nëse dorëzohet në periudhën e garancisë, ne me shpenzimet tona do të bëjmë përpjekjet tona më të mira për të korrigjuar defektin në funksionimin e pajisjes në afatet e përcaktuara me ligj (ju lutemi vini re se kur pajisja juaj është shpërndarë në treg nga ofruesi i garancisë së kufizuar Hisense në një vend të ndryshëm nga vendi ku dorëzoni kërkesën tuaj për garancinë, riparimi mund të kërkojë një kohë mjaft më të gjatë).

Garancia është e vlefshme për pajisjet e mëposhtme me emrat e markave: Hisense, Gorenje, Asko, Mora, Atag, ETNA, Pelgrim, Körting, UPO, Fridgemaster:

 • pajisje shtëpiake të mëdha,
 • televizorë,
 • furra me mikrovalë,
 • fshesa me korrent.

Kjo garanci e kufizuar pan-evropiane zbatohet për pajisjet e blera në vendet e listuara në këto terma dhe kushte dhe është e vlefshme në të gjitha vendet e listuara (nëse distributori ose shitësi me pakicë i pajisjeve tona në një vend të caktuar ofron ndonjë garanci lokale me afat më të gjatë për pajisjen, një garanci e tillë është e vlefshme vetëm për produktet e shitura nga ky shpërndarës ose shitës me pakicë në atë vend dhe vetëm ai shpërndarës ose shitës me pakicë do të jetë përgjegjës për të zgjidhur pretendimet që dalin nga një garanci e tillë e zgjatur/me afat më të gjatë). 

Periudha e garancisë për pajisjen tuaj është 24 muaj. Periudha e garancisë fillon me ditën e blerjes së pajisjes nga konsumatori. Dita e blerjes konsiderohet si dita e shënuar në faturën e lëshuar për konsumatorin nga shitësi me pakicë. Fatura konsiderohet pjesë përbërëse e termave dhe kushteve dhe është një parakusht për çdo pretendim garancie.

Garancia është objekt i dispozitave të mëposhtme:

 1. Se pajisja përdoret nga konsumatori për qëllime shtëpiake dhe vetëm në një adresë banimi.
 2. Se pajisja është instaluar dhe përdorur në përputhje me manualin e udhëzimeve dhe çdo udhëzim të veçantë instalimi të dhënë nga prodhuesi i pajisjes.
 3. Se pajisja është lidhur siç duhet me energjinë elektrike dhe rrjetin e ujit që furnizon, siç udhëzohet nga autoritetet dhe standartet përkatëse. Në rastin e pajisjeve me gaz, instalimi dhe konvertimi i LPG-së duhet të bëhen nga një inxhinier i kualifikuar gazi.
 4. Se pajisja nuk ka qenë objekt keqpërdorimi ose aksidenti, as nuk është riparuar ose modifikuar, përveçse nga agjenti ynë i shërbimit (përveç konvertimit të LPG-së së gazit – shikoni më lart).
 5. Në rast se pajisja ndërrohet në përputhje me këto terma dhe kushte, pajisja e re do të mbulohet nga periudha fillestare e garancisë dhe nuk do të jetë objekt i një garancie të re.
 6. Kjo garanci nuk është e transferueshme dhe ka të bëjë vetëm me blerësin fillestar të kësaj pajisjeje.
 7. Se pajisja nuk duhet të përdoret për qëllime qiradhënieje. 

Riparimet e garancisë zakonisht kryhen në adresën e konsumatorit. Çdo rimbursim i kostos së transportit të pajisjes nga adresa e konsumatorit në ambientet e ofruesit të shërbimit është i mundur vetëm nëse është rënë dakord me ofruesin e shërbimit ose ofruesin e garancisë, siç përcaktohet më poshtë.

Kjo garanci përjashton dhe nuk mbulon sa vijon:

 1. Korrigjimin e instalimit të pajisjes.
 2. Heqjen ose riinstalimin e një pajisjeje të integruar përpara dhe pas vizitës së teknikut të shërbimit për çdo riparim.
 3. Riparimin e defekteve të shkaktuara nga përdorimi i pajisjes në kundërshtim me udhëzimet e përdorimit.
 4. Riparimin e çdo pajisjeje jo të re ose të përdorur nga disa persona në ambiente të përbashkëta.
 5. Korrigjimin e amortizimit normal që mund të pritet në mënyrë të arsyeshme nga një pajisje bazuar në kohëzgjatjen, mënyrën dhe shpeshtësinë e përdorimit të saj.
 6. Udhëzimet për konsumatorin për funksionimin e duhur të pajisjes.
 7. Ndërrimin e siguresave të rrjetit të banesës ose riparimin e instalimeve elektrike, hidraulike të shtëpisë, drenazhimit ose furnizimit me gaz.
 8. Riparimin e çdo defekti estetik/kozmetik ose zëvendësimin e pjesëve të konsumit, si: llamba, priza, siguresat, kabllot, filtrat dhe aksesorët, butonat e kontrollit, dorezat, raftet prej qelqi dhe teli, sirtarët, zorrët e gomës, raftet e dyerve plastike dhe çdo aksesor për shembull tepsi dhe rafte furre. Këto përfshijnë çdo pjesë që është konsumuar, zbardhur ose dëmtuar, duke përfshirë dëmtimin nga përdorimi ose pastrimi i gabuar.
 9. Riparimin e një pajisjeje për shkak të efekteve të gëlqeres, mykut, papastërtisë, yndyrës, derdhjeve dhe aromave.
 10. Riparimin e defekteve të shkaktuara nga trajtimi dhe përdorimi i pakujdesshëm i pajisjes.
 11. Zhurmën e shtuar të pajisjes për shkak të vjetërsimit të pajisjes pa ndikuar në funksionalitetin e pajisjes.
 12. Riparimin e dëmtimit mekanik të pajisjes.
 13. Dridhjet, lëvizjet dhe zhurmën e shtuar të pajisjes për shkak të këmbëve të rregullueshme në mënyrë të papërshtatshme në pjesën e poshtme të pajisjes.
 14. Zhbllokimin e pompës së një lavatriçeje apo larëseje enësh.
 15. Riparimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytja, rrufeja, goditja elektrike/rrjedha/lëkundjet, shqetësimet elektromagnetike, stuhia, temperatura ekstreme, shpërthimi, ndikimi, korrozioni, vjedhja ose tentativa për vjedhje.
 16. Zhurmën, dridhjen ose avullin që vijnë nga funksionimi i pajisjes. Këto përfshijnë ndezjen dhe funksionimin periodik të ventilatorëve të furrës, pompës së rrjedhjes dhe shkarkimit, avullit nga një makinë larëse, tharëse, pjatalarëse dhe furrë.
 17. Menteshat e dyerve të pasme në pajisjet ftohëse.
 18. Riparimin ose zëvendësimin e çdo pianure për shkak të gërvishtjeve, çarjeve ose dëmtimeve, që vijnë nga shkaqe të panjohura ose agjentë gërryes pastrimi, përdorimi të papërshtatshëm të enëve/takëmeve, formës së papërshtatshme ose bazës së pabarabartë të enëve ose grimcave të huaja midis sipërfaqes së enës dhe pllakës.
 19. Riparimet ose çdo ndërhyrje tjetër në pajisje nga çdo person i ndryshëm nga një teknik i autorizuar i shërbimit të ofruesit të shërbimit, i caktuar nga ofruesi i garancisë, e anulojnë garancinë.
 20. Instalimi i pjesëve rezervë jo origjinale në pajisje anulon garancinë.
 21. Problemet në lidhje me aplikacionet e palëve të treta ose çështjet e përputhshmërisë në televizorë.

Kjo garanci zbatohet vetëm për produktet që shiten si produkte të reja dhe nuk zbatohet për produktet që janë shënuar si jo produkt i ri.

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për asnjë humbje si pasojë ose për mospërdorim gjatë kohës së riparimit të pajisjes.

Në rast se ofruesi ynë i shërbimit vlerëson se pajisja nuk është e riparueshme ose riparimi nuk do të ishte ekonomik, pajisja mund të zëvendësohet në përputhje me termat dhe kushtet e mëposhtme:

 • Nëse pajisja juaj është shpërndarë në treg nga ofruesi i garancisë së kufizuar Hisense në të njëjtin vend ku keni paraqitur kërkesën tuaj për garancinë, ofruesi ynë i shërbimit do të organizojë zëvendësimin e pajisjes brenda garancisë.
 • Nëse pajisja juaj është shpërndarë në treg nga ofruesi i garancisë së kufizuar Hisense në një vend tjetër nga vendi ku ju paraqisni pretendimin tuaj të garancisë, kjo garanci e kufizuar nuk zbatohet në lidhje me zëvendësimin e produktit. Në këtë rast, ofruesi ynë i shërbimit do t’ju japë një vërtetim me shkrim të mosriparimit të pajisjes, me të cilin mund të kontaktoni shitësin tuaj me pakicë që ju ka shitur pajisjen në lidhje me zëvendësimin e garancisë.

Ne rezervojmë të drejtën për:

 1. t’i tarifuar konsumatorit të gjithë koston e një telefonate shërbimi dhe çdo pjesë këmbimi, nëse thirrja e shërbimit të konsumatorit përfshin ndonjë nga rastet e përcaktuara më sipër dhe  
 2. të inspektuar pajisjen përpara çdo veprimi të ndërmarrë për një ndërrim/zëvendësim. 

Asgjë në këtë garanci nuk ndikon në të drejtat ligjore që mund të keni sipas legjislacionit në fuqi. Në rast se ndonjë dispozitë e termave dhe kushteve të kësaj garancie është në kundërshtim me legjislacionin kombëtar në fuqi, legjislacioni do të ketë përparësi.

Lista e vendeve në të cilat zbatohet kjo garanci e kufizuar e Hisense Europe:

Shqipëri, Austri, Belgjikë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Qipro, Republikën Çeke, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Islandë, Itali, Irlandë, Kosovë, Letoni, Lituani, Moldavi, Mal i Zi, Holandë, Maqedoni e Veriut, Norvegji, Poloni, Portugali, Rumani, Serbi, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Ukrainë, Mbretëri e Bashkuar. 

Ofruesi i garancisë së kufizuar të Hisense Europe limited për territorin e ___________ është ___________