Për shembull W6423 ose 399490


Kodi i pajisjes është një numër 6 shifror, i cili mund të gjendet në tabelën e pajisjes ose në kartën e garancisë.